• Vertrouwenspersoon

  De Vertrouwenscontactpersoon (VCP) is binnen Thamen het eerste aanspreekpunt voor een ieder die opmerkingen of vragen heeft m.b.t. grensoverschrijdend gedrag (agressie, pesten, discriminatie, seksuele intimidatie e.d.) van overige leden van Thamen. De VCP is aanspreekbaar voor sporters, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en bestuur van Thamen. De gesprekken zijn in principe vertrouwelijk en bij voorkeur in een persoonlijk gesprek.

 • Mijn naam is Bjurn Breider, ik ben 43 jaar oud en ben getrouwd met Jolanda Breider. De honkbalwereld is mij sinds enkele jaren bekend geworden, dit omdat mijn stiefzoon Jeremi van der Greft, al heel wat jaartjes bij Thamen speelt en dus sta ik vaak langs de lijn. Af en toe help ik achter de bar bij evenementen.

  Mij is gevraagd om als vertrouwenspersoon aan de slag te gaan binnen de vereniging. Dit omdat ik een achtergrond heb in de hulpverlening. Samen met Barbara Jonsgma zal ik me hiervoor inzetten. Mochten er vragen zijn of zaken die spelen omtrent dit onderwerp binnen de vereniging, weet mij dan te vinden via bovenstaande contactgegevens.

 • Mijn naam is Barbara Jongsma, moeder van 4 kinderen. Getrouwd en ook nog eens 4 honden! Mijn zoon Romein speelt bij Thamen. De mooiste sport die er is. Het is heel belangrijk om bij een club te horen waar je plezier hebt, lekker kan sporten maar ook dat je je veilig voelt. Daarom gaan Bjurn en ik deze taak op ons nemen. Dat kan zijn via een luisterend oor tot een klacht indienen, met als doel om zo snel mogelijk ongewenst gedrag op te lossen.

  Ik ben geregeld op de club te vinden, maar je mag ook altijd contact opnemen per mail of telefonisch.

 • De taken van de vertrouwenscontactpersoon kunnen zijn:
  - een luisterend oor bieden;
  - eerste opvang bij een melding;
  - meedenken over vervolgacties;
  - zoeken naar geschikte oplossingen;
  - eventueel doorverwijzen naar hulpinstanties;
  - assisteren bij klachtenprocedures en/of aangifte;
  - (preventief) voorlichting geven.

  Aanleidingen
  U kunt de vertrouwenspersoon inschakelen bij het signaleren van of het verkrijgen van informatie omtrent eventuele vervolgacties.

  Ongewenst gedrag
  In het algemeen elk gedrag van de ander dat de klager sociale, psychische en/of fysieke schade toebrengt en dat maatschappelijk en objectief gezien ook als ongepast, hinderlijk, kwetsend of bedreigend ervaren mag worden. Meer in het bijzonder geldend als vormen van ongewenst gedrag: Seksuele intimidatie, ongewenste seksuele toenadering en of verzoeken om seksuele gunsten, of ander verbaal en non-verbaal of fysiek gedrag gericht op ongewenste seksuele omgang.

  Pesterij
  het doelbewust verwijtbaar verwijzen naar (verschillen in) geslacht, seksuele geaardheid, levens- of geloofsovertuiging, nationaliteit, etnische oorsprong of andere gegeven aspecten van het uiterlijk of de persoon.

  Roddel
  het al dan niet expliciet in een kwaad daglicht plaatsen van personen door:
  - het bekend maken van met opzet niet algemeen gedeelde kennis over persoon, (privé)leven of verleden van de
     betrokkene;
  - het verspreiden van onwaarheden over persoon,(privé) leven of verleden van de betrokkene of het voeden van
     geruchten;
  - het bewust ten onrechte uiten van beschuldigen aan het adres van betrokkene, inzake laakbare daden of gedrag.

  Bedreiging:
  het expliciet of impliciet verwijzen naar enig machtsmiddel met het oogmerk om de klager te bewegen tot (het afzien van), bepaalde acties, of meer in het algemeen om de klager het normaal functioneren onmogelijk te maken.

  Discriminatie:
  het in het openbaar opzettelijk iemand of bevolkingsgroepen in een hokje plaatsen vanwege afkomst, seksuele geaardheid of andere verschillen tussen mensen die kwetsend zijn voor de ander.

  Seksuele intimidatie:
  het verstoren van de (werk) sfeer door opmerkingen, gedragingen en uitingen van seksuele lading die door degene die doelwit is, als vernederend of ongewenst worden ervaren.

  Vertrouwelijkheid
  De vertrouwenspersoon kan omgaan met vertrouwelijkheid van de verkregen informatie van de melder, dat hem/haar uit hoofde van zijn/haar rol is toevertrouwd of is bekend geworden. Handelt conform het protocol sociaal veilie sportomgeving tbv preventie en sanvtioneren Seksuele Intimidatie van de noc*nsf.

  Er kan enkel een uitzondering worden gemaakt op de vertrouwelijkheid bij een van de onderstaande redenen:
  - uitdrukkelijke, indien mogelijk schriftelijke toestemming van de melder.
  - indien er sprake is van een strafbaar feit.
  - indien de veiligheid van leden van de vereniging in het geding is.

   

  • Een lid van de vereniging dat als vertrouwenspersoon is benoemd, mag niet worden geschorst of geroyeerd als gevolg van een actie die vanuit de functie van de vertrouwenspersoon is ingezet.
  • Ten bate van het jaarverslag van de vereniging geeft de vertrouwenspersoon jaarlijks, uiterlijk op 1 februari, het aantal meldingen over ongewenst gedrag door aan het bestuur. Bij ernstig overschrijdend gedrag zal dit gelijk met het bestuur besproken worden, zodat er adequate maatregelen genomen kunnen worden om de leden van Thamen te allen tijde te beschermen.